សមាជិកថ្មី

WC_VG38

38% ប្រាក់រង្វាន់ពី​ហ្គេមសប្បនិម្មិត!

រីករាយជាមួយនឹង 12Sports ហ្គេមសប្បម្មិត រួមនឹងប្រាក់រង្វាន់របស់អ្នករហូតដល់ KHR 300,000!

wc_lc50

4 ប្រាក់រង្វាន់ពីកាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់
50% នៅក្នុងក្លឹបនីមួយៗ

រង្វាន់សរុបទាំង 4 ក្លឹបរហូតដល់ KHR​ 1,200,000